Energie, warmte en water beheer uit handen geven

door | augustus 18, 2019

De drijvende krachten van dergelijke bedrijven en de problemen die daarmee gepaard gaan, zijn bestudeerd aan de hand van voorbeelden van praktijken in verschillende landen. Een belangrijke conclusie is dat er een enorm potentieel is voor inkomsten uit energieopwekking uit afval, maar de meeste landen lijden onder slechte afvalbeheerspraktijken en weinig of geen stimulansen om dergelijke bedrijven op te richten. Er bestaan verschillende modellen, die zowel in arme landen, zoals die van Afrika, als in rijke landen, zoals die van Europa, kunnen worden toegepast. Regels, wetten, stimulansen en steun van de overheid zijn van groot belang voor de groei van afval-naar-energiebedrijven en spelen een belangrijke rol bij de keuze van het juiste soort bedrijfsmodel. Het beste bedrijfsmodel voor een bepaalde regio moet worden ontworpen met inachtneming van deze factoren en de milieueffecten. Ook Ista Nederland biedt dit aan in Nederland.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

Afval-naar-energie stookinstallaties zijn complexe industriële installaties en de bouw ervan is duur. Aangezien de kapitaalkosten zwaar wegen op de rentabiliteit van een elektriciteitscentrale, is de elektriciteit die door deze centrales wordt geproduceerd niet concurrerend met andere elektriciteitsbronnen wanneer deze uitsluitend als een elektriciteitscentrale wordt behandeld. Sommige andere soorten afvalenergiecentrales, zoals stortgas of anaerobe vergistingseenheden, kunnen kosteneffectievere elektriciteitsbronnen bieden, terwijl afvalenergiecentrales die biomassa-afval uit de landbouw verbranden, ook rendabeler kunnen zijn om te exploiteren. Deze laatste worden doorgaans beschouwd als biomassacentrales. Vast stedelijk afval kan in sommige rechtsgebieden ook worden beschouwd als een hernieuwbare bron. Ista Nederland doet dit ook voor haar omgeving.

11.3.5 Toegang tot financiering
Projecten op het gebied van afval in energie omvatten apparatuur en systemen voor de behandeling en voorbehandeling van afval, de omzetting van afval in energie en de nabewerking van energie en bijproducten, en zijn over het algemeen zeer kapitaalintensieve projecten. Grote projecten, zoals gecentraliseerde anaerobe vergisters, zijn het meest gevoelig voor schommelingen in de financieringstarieven, wat een differentiator voor succes kan zijn. Projecten kunnen doorgaans alleen een lage kapitaalratio’s garanderen als ze ook langetermijncontracten voor de afname van grondstoffen en producten voor energie en digestaatproducten met kredietwaardige tegenpartijen om tegen te lenen. Langetermijnafnameovereenkomsten komen vaker voor in de energiesector en zijn een uitdaging om te bereiken voor compost of diervoeder.

Ista Nederland is een grote partij binnen Nederland. Bekijk het YouTube kanaal van Ista Nederland hier.

Veel van de vandaag voorgestelde projecten zouden vooruit kunnen gaan als federale en staatsprogramma’s of impact-investeerders 10% van al het projectkapitaal in de vorm van subsidies zouden kunnen leveren.

Mandaten voor hernieuwbare energie die langetermijncontracten aanmoedigen, kunnen de financieringskosten verlagen.

Dankzij de langetermijngarantie van de materiaalbevoorrading kunnen projectschulden goedkope financiering bieden.

De projecten van de overheid, zoals USDA financiering, verminderen de totale gemengde kosten van kapitaal voor een project door toelagen of goedkoop kapitaal aan een tarief van 4% of minder aan te bieden.
Investeringsfondsen met een nieuwe impact van belanghebbenden uit het bedrijfsleven, vermogende families of stichtingen kunnen een cruciaal financieringstekort voor een project opvullen om de winstgevendheid van een project met een grenswaarde in de economie te helpen verhogen; een voorbeeld hiervan is het Closed Loop Fund, dat steden 0% financiering biedt en een lage kostenschuld voor moeilijk te financieren gemeentelijke projecten voor het recyclen van vast afval.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

Abstract
Afval naar energie is een kerngebied dat speciale aandacht verdient. Aangezien het niveau van afvalproductie op mondiaal niveau veel hoger ligt, is het belangrijkste aspect de omzetting van vast stedelijk afval in energie. Overal ter wereld worden veel praktijken gevolgd voor het beheer van het afval. Het omvat recycling, compostering, storten van afval en energieterugwinning. Dit hoofdstuk is sterk gericht op het terugwinnen van energie uit vast stedelijk afval. Er zijn verschillende praktijken gevolgd om de energie uit het afval te halen. Ze zijn als thermische conversie, biochemische conversie en chemische conversie. In dit artikel worden thermische omzettingsprocessen zoals verbranding, pyrolyse en vergassingstechnieken besproken. Daarnaast wordt ook een kort inzicht in de biochemische omzetting overwogen. Van deze energieterugwinningsmethoden heeft elk zijn eigen voor- en nadelen. En er wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van de procescapaciteiten van de hierboven genoemde methoden; alle mogelijke manieren om het afval te gebruiken voor duurzame ontwikkeling van de wereld en om de wereld te redden van uitputting van haar wonderen. De methode besprak het verminderen van de hoeveelheid vast stedelijk afval in een aanzienlijk bereik. Toch moeten de landen veel moeite doen om de hoeveelheid afval te verminderen door deze methoden te verbeteren. Ook Ista Nederland doet dit voor de Nederlanders.

Afval naar energie (WTE) technologieën bestaan uit elk afvalverwerkingsproces dat energie opwekt in de vorm van elektriciteit, warmte of transportbrandstoffen uit een afvalbron. Deze technologieën kunnen op verschillende soorten afval worden toegepast: van halfvast afval (bijvoorbeeld ingedikt slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties) tot vloeibaar (bijvoorbeeld huishoudelijk afvalwater) en gasvormig afval (bijvoorbeeld raffinaderijgassen). Veruit de meest voorkomende toepassing is echter de verwerking van vast stedelijk afval (VHA) en giftig organisch afval (TOW) dat afkomstig is van verschillende industrieën.

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv